FIX NET Kft. Adatkezelési tájékoztató a https://www.fix-net.hu honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezeléshez

Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig

Tartalom

 1. Az adatkezelő, adatfeldolgozó megnevezése
 2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
  • 3.1. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
  • 3.2. Információ- és ajánlatkérés
  • 3.3. Megrendelés
  • 3.4. Hírlevél küldése
  • 3.5. Elektronikus megfigyelőrendszer
 4. Személyes adatok tárolása, információbiztonság
 5. Az adatokhoz való hozzáférés
 6. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

1. Az adatkezelő, adatfeldolgozó megnevezése

Adatkezelő Név: FIX NET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 8. Cégjegyzékszám: 13-09-068395 (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) Adószám: 10938920-2-13 E-mail: info@fix-net.hu Telefon: +36 23 530 492 Honlap: www.fix-net.hu Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76378/2014 A FIX NET Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a www.fix-net.hu honlap működtetésével ill. tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltaknak és a hatályos jogszabályok előírásainak. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa és új szabályzatot tegyen közzé honlapján. Adatfeldolgozó(k) Az Adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe. Az igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév Elérhetőség (székhely, telefonszám, e-mail) Tevékenység Englmayer Hungária Kft. 2051 Biatorbágy, Tormásrét út 10. 06-23-530-790, office@englmayer.at csomagszállítás GLS Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 06 29 886 660 , info@gls-hungary.com csomagszállítás NEMKO 200 Kft. 1026 Budapest, Gábor Áron Utca 68 / b., 06-70-450-0242, nemeth@profitaudit.hu könyvelés Progen Kft. 1118 Budapest, Homonna út 8/a, 06 -1 481-9000, info@progen.hu rendszerüzemeltetés Progen Kft. 1118 Budapest, Homonna út 8/a, 06 -1 481-9000, info@progen.hu alkalmazásfejlesztés, támogatás

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: – 2011. évi CXII. tv. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), – 2013. évi V. tv. – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) – 2000. évi C. tv.– a számvitelről (Számv. tv.) – 2001. évi CVIII. tv.– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről – 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető tevékenységeiről és egyes korlátairól – 1995. évi CXIX. tv. – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről – 2003. évi C. tv. – az elektronikus hírközlésről

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

3.1. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre – Felhasználónév, e-mail cím (Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon pl. az Ön nevét ill. az Ön kilétére utaló információt.) – Számlázási adatok: Név , Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám, telefonszám, adószám – Szállítási adatok: Név, Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, azonosítás Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlésével az adatok azonnal törlésre kerülnek. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

3.2. Információ- és ajánlatkérés

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám Az adatkezelés célja: Információadás, ajánlatadás és kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig, a cél megvalósulásáig.

3.3. Megrendelés

A kezelt adatok köre:

Számlázási adatok: Név , Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám, telefonszám, adószám Szállítási adatok: Név, Ország, Irányítószám, Város, Utca/házszám Megrendelés dátuma Megrendelt termék vagy szolgáltatás megjelölése, darabszáma, értéke. Szállítási határidő, fuvarköltség

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, azonosítás, a szerződés teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

3.4. Hírlevél küldése

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-145565/2018 A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím Az adatkezelés célja: A címzett tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az – elektronikus levelek alján lévő „Leiratkozás” link segítségével (azonnali leiratkozás), vagy – az info@fix-net.hu e-mail címen – a http:www.fix-net.hu/box/nyitolap alján lévő „Leiratkozás a hírlevélről” link segítségével, vagy – postai úton az Adatkezelő 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 8. címére küldött leiratkozási kérelem útján.

3.5. Elektronikus megfigyelőrendszer

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-145509/2018 Az Adatkezelő biatorbágyi székhelyén kamerarendszert működtet. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése a székhelyen kihelyezett tájékoztatóban található. Az adatkezelés célja: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer üzemeltetése vagyonvédelmi célból. Az adatkezelés jogalapja: az ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása az Adatkezelő székhelyére történő belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 11. §. alapján. A kezelt adatok köre: Az Adatkezelő területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a kamerarendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: a felvételt követő 3 nap. Naplózás: az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti a felvételekbe történő betekintést és az adathordozóra való rögzítéseket. A felvételek megtekintésére kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalója jogosult. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Adatkezelő székhelyén történő személyes ügyintézés elmaradása. Az érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az Adatkezelő ne semmisítse meg, ill. ne törölje a bíróság vagy hatóság megkereséséig, de max. 30 napig. Az érintett továbbá tájékoztatást kérhet arról, hogy a róla készült felvételen mi látható, kérheti a róla készült felvétel törlését, az adatok módosítását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen.

4. Személyes adatok tárolása, információbiztonság

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, továbbá védelemben részesíti a személyes adatok kezelésével összefüggésben fennálló jogait és szabadságait, a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 8. sz. székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

5. Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul. A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, NAIH, a közigazgatási hatóság adatok közlése, átadása, ill. iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog Az érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelőtől az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül írásban vagy szóban tájékoztatást kérjen az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, pl, hogy: – milyen személyes adatait, – milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt, – milyen forrásból, – mennyi ideig kezeli, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az adatkezelőnek a tájékoztatást átlátható érthető, könnyen hozzáférhető formában kell megadnia.

Hozzáféréshez való jog Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adja meg a tájékoztatást az Ön által megadott elérhetőségre.

Helyesbítéshez való jog Joga van a személyes adatainak módosítására (pl. e-mail vagy postai címe, telefonszáma megváltozott) ill. kiegészítésére.

Törléshez való jog Az alábbi indokok fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait: – ha az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalap, – ha a személyes adatokra már nincs szükség, megszűnt az a cél, aminek az érdekében azokat gyűjtötték, – ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, – ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, – ha a személyes adatokat nemzeti vagy uniós jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, Kérelmét az Adatkezelő akkor utasítja el, ha jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok tárolására kötelezi pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Korlátozáshoz való jog Az alábbi esetekben kérheti az érintett az adatkezelés korlátozását: – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – az adatkezelés jogellenes és az érintett nem kéri az adatok törlését, azonban kéri a felhasználásának korlátozását – ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatkezelésre, azonban az érintett igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez – ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, addig kérheti a korlátozást, amíg nem kerül megállapításra, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Adathordozáshoz való jog Az érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, ill. ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog Az érintett tiltakozhat, amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Visszavonáshoz való jog Az érintettnek jogában áll a hozzájárulását bármikor visszavonni.

Kártérítés és sérelemdíj Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó nem tartotta be a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit és ezzel összefüggésben vagyoni vagy nem vagyoni kárt okozott, úgy felelősséggel tartozik az adatkezeléssel okozott károkért. Panasz az adatkezelőnél Bármilyen panasz esetén, forduljon hozzánk az 1. pontban meghatározott elérhetőségeinken. Kapcsolattartó személy: Komporday Péter Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem elbírálásáról. Szükség esetén ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelemmel kapcsolatban, úgy 1 hónapon belül köteles tájékoztatni az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett panasszal élhet a bíróság ill. a NAIH előtt. Bírósághoz fordulás joga Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http:birosag.hu/torvenyszekek). Adatvédelmi hatósági eljárás A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt is élhet panasszal. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: + 36 1 391 1400 E-mail: ugyelszolgalat@naih.hu Honlap: http:www.naih.hu